Besplatna dostava!
  Besplatna dostava!
  • Morate uneti minimum 3 karaktera

  • Moj Nalog
  Prijavi se
  Opšti uslovi korišćenja- ANIBO

  Opšti uslovi korišćenja

  U nastavku su navedeni Opšti uslovi korišćenja:

  Uslovi korišćenja
  Politika privatnosti
  Naplata
  Dostava
  Reklamacije


  Uslovi korišćenja

  OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE PUTEM ONLINE PRODAVNICE
  (u daljem tekstu „OUP“)

  UVODNE ODREDBE

  Prodavac ANIBO DOO je privredno društvo/preduzetnik osnovan u skladu sa pravom Republike Srbije, sa adresom sedišta u ul. PALMIRA TOLJATIJA 5/17, 11070 NOVI BEOGRAD, matični broj 21525855, PIB 111706164, sa registrovanom delatnošću Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, šifra delatnosti 4779, kontakt podaci (tel: 063 642422, e-mail: momobamboos@gmail.com, web: anibo.rs ) („Prodavac“)
  Prodavac prodaje svoje proizvode i usluge Kupcima („Proizvodi“) putem svoje online prodavnice ANIBO („Online prodavnica“), kreirane korišćenjem Shopen e-commerce platforme kojom upravlja privredno društvo Shopen d.o.o. Beograd („Shopen“);
  Kupac je pravno lice, preduzetnik ili punoletno fizičko lice koje kupuje proizvode ili usluge preko Online prodavnice Prodavca („Kupac“).

  PREDMET OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA I PRODAJE PUTEM ONLINE PRODAVNICE
  1.1 Ovim Opštim uslovima korišćenja i prodaje putem Online prodavnice bliže se određuju uslovi kupovine Proizvoda od strane Kupca korišćenjem Online prodavnice.

  1.2 Pre izvršene kupovine putem Online prodavnice, Kupac izjavljuje da je pročitao i razumeo sve odredbe OUP, te da iste u potpunosti prihvata.

  1.3 OUP su dostupni Kupcu u svakom momentu na internet stranici Online prodavnice ANIBO, a ugovori koje Kupci zaključuju sa Prodavcem na osnovu prodaje Proizvoda preko Online prodavnice po osnovu ovih OUP mogu se zaključiti samo na srpskom jeziku.

  CENE I NAČIN PLAĆANJA

  2.1 Cene za Proizvode koji se prodaju putem Online prodavnice su izražene u dinarima bez uračunatog poreza na dodatu vrednost (PDV), za prodaju koja se reguliše na teritoriji Republike Srbije. ANIBO DOO nije PDV obveznik. U slučaju kupoprodaje Proizvoda van teritorije Srbije, Kupac će dodatno biti obavešten o svim uslovima iste od strane Prodavca u skladu sa lokalnim propisima. Cene za Proizvode su dostupne Kupcima prilikom korišćenja Online prodavnice.

  2.2 Istaknute cene proizvoda uključuju i iznos troškova isporuke proizvoda na adresu kupca na teritoriji RS. U slučaju da cena za konkretni proizvod ne uključuje iznos troškova isporuke, Kupac će o navedenom iznosu troškova isporuke biti uredno obavešten pre izvršene kupovine.

  2.3 Cene za Proizvode kao i cene i uslovi isporuke su podložne promenama sve do trenutka dobijanja potvrde porudžbine.

  2.4 Poručene Proizvode iz prodajnog asortimana Prodavca, Kupac može platiti na više načina i to: 1) preko računa, 2) pouzećem, 3) online platnim karticama.

  1.Plaćanje preko računa

  Poručene Proizvode Kupac može platiti direktnom uplatom na račun Prodavca uz obavezno navođenje odgovarajućeg poziva na broj koji se generiše prilikom naručivanja. Nakon plaćanja preko računa, Prodavac je u obavezi da potvrdi navedenu uplatu kroz odgovarajuću opciju u administratorskom panelu Online prodavnice.

  2.Plaćanje pouzećem

  Kod plaćanja pouzećem Kupac će cenu naručenih Proizvoda platiti u gotovini neposredno prilikom isporuke.

  3.Online plaćanje platnim karticama

  Poručene Proizvode Kupac može platiti korišćenjem platnih kartica, a isključivo preko ovlašćene platne institucije sa kojom Prodavac sarađuje („Ovlašćena platna institucija“). Prilikom poručivanja Proizvoda iz Online prodavnice, Kupac se upućuje automatski na zaštićenu internet stranicu Ovlašćene platne institucije na kojoj se plaćanje vrši unošenjem podataka sa platne kartice u za to predviđena polja. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje Ovlašćena platna institucija, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama Ovlašćene platne institucije. Ni u jednom trenutku Prodavac nema pristup podacima o platnoj kartici. Prilikom plaćanja Ovlašćena platna institucija rezerviše sredstva Kupca za kupljeni Proizvod, koja će se isplatiti Prodavcu nakon što kupljeni Proizvod bude isporučen Kupcu i nakon što Prodavac potvrdi da je predmetna isporuka izvršena Kupcu.

  Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (možete staviti npr. srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

  PORUČIVANJE I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

  3.1 Poručivanje Proizvoda se vrši na sajtu Online prodavnice na način koji je definisan u sekciji pomoć/kupovina. U slučaju da Kupac ima nedoumica u vezi naručivanja Proizvoda putem Online prodavnice, može se obratiti Prodavcu za dodatne informacije putem gore navedenih kontakt podataka.

  3.2 Poručivanje Proizvoda putem Online prodavnice mogu vršiti punoletna fizička lica, preduzetnici i pravna lica. Ovi OUP su sačinjeni u skladu sa propisima Republike Srbije, a u slučaju kupoprodaje sa inostranim elementom Prodavac je u obavezi da obavesti Kupca o svim uslovima takve kupoprodaje u skladu sa lokalnim propisima.

  3.3. Slanjem Porudžbenice Kupac potvrđuje da je na jasan i razumljiv način pre kupovine i zaključenja ugovora obavešten od strane Prodavca o:
  osnovnim obeležjima proizvoda;
  adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Prodavca;
  prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode proizvoda prodajna cena ne može utvrditi, kao i o svim dodatnim i drugim troškovima koji se stavljaju na teret Kupca;
  načinu plaćanja i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po pritužbama Kupca;
  postojanju prava Kupca, potrošača u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, na jednostrani raskid ugovora (odustanak od ugovora) pod uslovima propisanim Zakonom o zaštiti potrošača, ukoliko su takvi uslovi ispunjeni;
  podršci koju Prodavac pruža Kupcu posle prodaje, ugovornim garancijama (ukoliko Kupac ima pravo na istu) i uslovima pod kojima Kupac ima pravo na ugovorne garancije;
  vremenu na koje je ugovor zaključen ako je zaključen na određeno vreme, a ako je zaključen na neodređeno vreme o uslovima za raskid ugovora;
  da eventualni spor između njega i Prodavca može biti rešen vansudskim putem, samostalno dogovorom Ugovornih strana, odnosno ukoliko strane sporazumno dogovore angažovanje jednog ili više medijatora ili arbitara, radi rešenja spora;
  da može da prepozna, pristupi, uskladišti i reprodukuje tekst ovih OUP, kao i podatke u vezi zaključenog ugovora;
  da ima mogućnost da uoči i ispravi greške u unosu podataka pre nego što pošalje Porudžbenicu;
  da su sva dokumenta dostupna na srpskom jeziku;
  da su OUP koje je Kupac pročitao i saglasio se sa istim pre zaključenja ugovora, sastavni deo ugovora između Prodavca i Kupca, a sa kojima je Kupac saglasan što potvrđuje slanjem Porudžbenice.

  3.4 Odmah nakon slanja Porudžbenice, Kupcu će biti potvrđen prijem Porudžbenice koja sadrži prihvat ponude Kupca za zaključenje ugovora.

  3.5 Porudžbenica povodom Proizvoda koje Prodavac primi od Kupaca putem Online prodavnice, su obavezujuće za Kupca. Slanjem porudžbenice od strane Kupca Prodavcu putem Online prodavnice, smatra se da je zaključen kupoprodajni ugovor za Proizvode, i to između Prodavca i Kupca. Takođe, slanjem porudžbenice od strane Kupca, Kupac prihvata obavezu plaćanja Proizvoda.

  3.6 Pri poručivanju Proizvoda putem Online prodavnice, Kupac je obavešten i saglasan da može doći do razlike u izgledu konkretnog Proizvoda koji se naručuju prikazanih na računaru i mobilnom telefonu Kupca i stvarnog izgleda Proizvoda (usled reprodukovanja izgleda Proizvoda putem fotografije, grafike i slično).


  NAČIN, USLOVI I ROKOVI ISPORUKE

  4.1 Prodavac je u obavezi da obezbedi isporuku kupljenih Proizvoda. Da bi se izvršila isporuka Kupac je prethodno u obavezi da izabere jedan od ponuđenih načina plaćanja i ukoliko plaća platnim karticama ili preko računa uplati celokupnu vrednost kupljene robe.

  4.2 Prodavac zadržava pravo pozivanja Kupca radi provere podataka iz Porudžbenice. U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće proveriti Prodavac zadržava pravo otkazivanja Porudžbenice o čemu će Kupac biti obavešten putem e-maila koji je naveo prilikom registracije i otvaranja korisničkog naloga.

  4.3 Prodavac je u obavezi da izvrši Isporuku kupljene robe, a koju Prodavac ima na lageru, najkasnije u roku od od 48 sati od momenta izvršene uplate, odnosno prijema Porudžbenice ukoliko se plaćanje vrši pouzećem. U slučaju da Isporuka robe nije moguća, krivicom Kupca, Prodavac ima pravo da Kupcu naplati realne troškove prilikom ponovljene Isporuke robe (primera radi, troškove ležarine u magacinu Prodavca, isporuke na adresu Kupca, kurirske isporuke). Kao dokaz da je Isporuka neuspešna, Prodavcu će služiti zapisnik u kome će se navesti dan i čas kada je Isporuka trebala da bude izvršena i konstataciju zašto nije izvršena. Smatra se da isporuka nije realizovana krivicom Kupca ukoliko je pokušana najmanje dva puta od strane Kurirske službe.

  4.4 Prilikom isporuke robe Prodavac je u obavezi da Kupcu dostavi odgovarajući račun i prateću dokumentaciju uz kupljene Proizvode. Kupac je u obavezi da potvrdi prijem Proizvoda potpisivanjem relevantnog dokumenta koji prati Isporuku Proizvoda. U slučaju da se radi o nematerijalnim dobrima ili uslugama koje se isporučuju elektronskim putem, dokaz može biti u formi elektronskih poruka i logova sa servera (npr. originalna poruka i log sa mail servera Prodavca ukoliko je usluga realizovana putem e-mail kanala, odnosno log sa web servera u slučaju da se usluga ili proizvod preuzimaju download-om sa sajta Prodavca).

  4.5 Kupac je odgovoran za odlaganje ambalaže, u skladu sa zakonom, u kojoj je bio upakovan kupljeni Proizvod. Kupac je odgovoran i na sebe preuzima obavezu da ambalažu odloži u posude za odlaganje ambalažnog otpada koje su označene od strane komunalnih preduzeća za odlaganje papira, odnosno druge vrste ambalaže.

  4.6 Prilikom preuzimanja robe Kupac je u obavezi da prekontroliše sadržaj paketa u kome mu je isporučen Proizvod, jer se naknadne reklamacije, u pogledu količine i oštećenja paketa, neće uvažavati.

  SAOBRAZNOST ROBE I REKLAMACIJE

  5.1 Ukoliko se konstatuje da je isporučena roba oštećena, nekompletna ili da nije u funkcionalnom stanju, tj. da nije saobrazna ugovoru Kupac (pod uslovom da se radi o Kupcu koji je potrošač u smislu odredba Zakona o zaštiti potrošača) ima pravo na reklamaciju iste u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača. Prijava reklamacije se može izvršiti elektronskim putem slanjem reklamacije na e-mail momobamboos@gmail.com ili telefonom za reklamacije 063 642422.

  5.2 Prodavac je odgovoran za eventualnu nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od 14 dana od dana prelaska rizika na Kupca (pod uslovom da se radi o Kupcu koji je potrošač u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača), odnosno od dana izvršene isporuke Proizvoda.

  5.3 Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

  5.4 U slučaju vraćanja Proizvoda i povraćaja sredstava Kupcu, delimično ili u celosti, Prodavac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo na način kako je izvršeno plaćanje. U slučaju povraćaja kupoprodajne cene Kupcu, Prodavac neće imati pravo na povraćaj iznosa koje je eventualno platio za usluge Ovlašećene platne institucije i Ovlašćene kurirske službe.

  5.5 Prodavac je dužan da Kupcu potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je njegova reklamacija zavedena. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronski, odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju Kupca mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana, odnosno 45 dana od dana podnošenja reklamacije(ukoliko je roba koja je predmet reklamacije iz uvoza ili je u tom trenutku nedostupna na lageru).Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

  5.6 Kupac ima pravo na otklanjanje nesaobraznosti na Proizvodima isključivo uz odgovarajući račun, koji je dužan da priloži prilikom reklamacije.

  5.7 Lista servisa u kojima može biti izvršen tehnički servis, odnosno održavanje i opravka Proizvoda (koji mogu biti po prirodi stvari servisirani), tokom trajanja perioda odgovornosti Prodavca za nesaobraznost robe kao i nakon isteka tog perioda, nalazi se na sledećem linku, i Kupac potvrđuje da je upoznat sa predmetnim informacijama.

  5.8 U slučaju Kupaca na koje se ne primenjuje Zakon o zaštiti potrošača, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima u vezi materijalnih nedostataka na Proizvodima.

  TRAJANJE I RASKID UGOVORA
  6.1 Prema važećim propisima Republike Srbije, kod kupovine na daljinu Kupac (pod uslovom da se radi o Kupcu koji je potrošač u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) ima pravo na odustanak od ugovora u roku od 14 dana od dana prijema robe od strane Kupca. Obrazac izjave o odustanku od ugovora možete preuzeti ovde.

  6.2 U slučaju odustanka od ugovora, svi kupljeni proizvodi moraju biti vraćeni Prodavcu najkasnije u roku od 14 dana od slanja izjave o odustanku uz pripadajuću dokumentaciju (račun-otpremnicu) i to primaocu: ANIBO DOO, sa adresom u ul. PALMIRA TOLJATIJA 5/17, 11070 NOVI BEOGRAD sa napomenom „Odustanak od ugovora“. Vraćanje proizvoda kupljenih putem Online prodavnice nije moguće u nekom od prodajnih objekata Prodavca već isključivo i samo na navdenu adresu, ili na adresu koju budu dogovorile ugovorne strane.

  6.3 Troškove vraćanja proizvoda snosi Kupac.

  6.4 Kupac je odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

  6.5 U slučaju odustanka od ugovora uplaćena sredstva će biti vraćena na račun Kupca najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

  USLOVI KORIŠĆENJA ONLINE PRODAVNICE I KORISNIČKI NALOZI KUPCA


  7.1 Registracija Naloga za kupovinu preko Online prodavnice

  7.1.1 Da bi izvršio kupovinu Proizvoda iz Online prodavnice, Kupac može, ali nije u obavezi, da ima korisnički nalog kod SHOPEN-a koji registruje preko Online prodavnice. Registracijom Shopen naloga Kupac potvrđuje da je u potpunosti upoznat i da prihvata Opšte uslove korišćenja Shopen platforme koji su dostupni na shopen.com/uslovi-koriscenja.

  7.1.2 Kupac korišćenjem Online prodavnice za kupovinu Proizvoda, potvrđuje sledeće:
  da je u potpunosti upoznat i da prihvata ove OUP,
  tačnost i potpunost navedenih podataka u postupku registracije i otvaranja korisničkog naloga, odnosno podataka dostavljenih prilikom korišćenja Online prodavnice.

  7.1.3 U slučaju da se Korisnik odluči da registruje korisnički nalog za kupovinu preko Online prodavnice („Nalog“), ovaj elektronski nalog Kupcu dodeljuje isključivo SHOPEN nakon prijave i registracije od strane Kupca preko Online prodavnice. Na osnovu registrovanog Naloga, Kupac može koristiti Online prodavnicu u skladu sa ovim OUP.

  7.1.4 Kupac je u obavezi da dostavi Prodavcu, između ostalog, i sledeće podatke:

  U slučaju Kupca fizičkog lica: Ime i prezime, email, broj telefona, prebivalište ili boravište (adresa, grad i poštanski broj) (obavezno),
  U slučaju Kupca pravnog lica i preduzetnika: poslovno ime pravnog lica ili preduzetnika, adresa sedišta (adresa, grad i poštanski broj), matični broj, PIB, e-mail, broj telefona (svi podaci obavezni).

  7.1.5 Kupac može biti svako punoletno fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik. Nalozi koji se registruju „botovima“ ili na neki drugi automatski način nisu dozvoljeni. Zaključenjem ovog ugovora i korišćenjem odnosno kupovinom preko Online prodavnice, Kupac izjavljuje i garantuje da poseduje poslovnu sposobnost da zaključi ugovor koji je važeći na teritoriji na kojoj sedište ima Prodavac.

  7.1.6 Kupac je upoznat da SHOPEN zadržava pravo da odbije zahtev Kupca za registraciju Naloga, odnosno da mu odbije mogućnost kupovine preko Online prodavnice, ili da ukine postojeći Nalog, iz bilo kog razloga po sopstvenoj diskrecionoj oceni i bez dostavljanja bilo kakvog obaveštenja ili obrazloženja Kupcu u kom slučaju SHOPEN neće snositi bilo kakvu odgovornost.

  7.1.7 Kupac snosi odgovornost za bezbednost svog Naloga, kao i svog korisničkog imena i lozinke. SHOPEN ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koji proizilaze iz Kupčevog propusta da ispuni ovu obavezu koja se odnosi na bezbednost.

  7.1.8 Kupac prihvata da, ukoliko su podaci za kreiranje korisničkog naloga neistiniti, netačni, zastareli i nepotpuni, SHOPEN zadržava pravo da, trenutno i bez dodatnog obrazloženja, ukine Nalog Kupca, i/ili zabrani Kupcu pristup i korišćenje Online prodavnice, kao i bilo kog njenog dela.

  7.1.9. Kupac je u obavezi da Prodavcu da tačne i potpune informacije koje su neophodne kako bi se završio proces otvaranja Naloga, odnosno neophodne za vršenje kupovine preko Online prodavnice, kao i da ažurira podatke čim dođe do njihove promene. Svi podaci koji su dati Prodavcu, odnosno SHOPEN-u podležu uslovima ovih OUP.

  7.1.10 Kupac snosi celokupnu odgovornost i jedini je odgovoran za sve aktivnosti koje se sprovode putem njegovog Naloga, bilo od strane Kupca, ili trećih lica ovlašćenih od strane Kupca da pristupe Nalogu, i u obavezi je da omogući da su, kako on tako i ovlašćena treća lica, upoznata sa OUP, da ih razumeju i da ih se pridržavaju, što se odnosi i na sva ostala Prodavčeva, odnosno SHOPEN-ova pravila, politike, obaveštenja i/ili dogovore.

  7.1.11 Kupac koji se prijavljuje i koristi Online prodavnicu smatra se za potrebe ovih OUP ugovornom stranom.

  7.1.12 U slučaju spora u vezi prava vlasništva nad Nalogom, SHOPEN zadržava pravo da traži dokumentaciju kako bi utvrdio ili potvrdio prava vlasništva nad Nalogom. Dokumentacija može uključivati, ali nije ograničena na izvod iz nadležnog registra privrednih subjekata, drugi zvaničan dokument itd.

  7.1.13 SHOPEN zadržava pravo da utvrdi, po svojoj diskrecionoj oceni, pravo vlasništva na Nalogu i da prenese Nalog na pravog vlasnika. Ako nije moguće utvrditi pravog vlasnika Naloga, SHOPEN zadržava pravo da privremeno suspenduje Nalog dok se ne razreši spor između zainteresovanih strana.

  7.1.14 Kupac ne sme da koristi Online prodavnicu u bilo kakve nelegalne ili nedozvoljene svrhe. Tokom bilo kakvog oblika korišćenja Online prodavnice, Kupac ne sme kršiti ni jedan relevantni zakon/propis.

  7.2 Podaci o ličnosti

  7.2.1 Za potrebe kupoprodaje putem Online prodavnice Prodavac obrađuje određene podatke o ličnosti Kupaca na način i u skladu sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti koje je dostupno na: linku.

  7.3 Intelektualna svojina i licenca

  7.3.1 Online prodavnica je izrađen korišćenjem Shopen platforme. Sva prava na Online prodavnici zadržava SHOPEN, dok Prodavac ima ograničenu, neisključivu, neprenosivu licencu da koristi Online prodavnicu. SHOPEN je dao ovlašćenje Prodavcu da omogući Kupcu da koristi Online prodavnicu za potrebe kupovine Proizvoda preko istog.

  7.3.2 Online prodavnica je zaštićena zakonima Republike Srbije i drugim međunarodnim propisima za zaštitu prava intelektualne svojine. Prodavac izjavljuje da SHOPEN zadržava sva prava u vezi sa Online prodavnicom, uključujući, bez ograničenja, bilo koje autorsko ili srodno pravo, pravo intelektualne svojine, kao i ekskluzivno pravo na pravljenje derivativnih dela, a Kupac je saglasan da neće praviti autorska dela na osnovu Online prodavnice, osim ako je SHOPEN to izričito dozvolio.

  7.3.3 Dizajn, logoi i registrovani znaci koje Prodavac koristi na Online prodavnici zaštićeni su zakonima Republike Srbije i drugim međunarodnim propisima za zaštitu prava intelektualne svojine („Autorski delovi Online prodavnice“) i vlasništvo su odgovarajućih lica.

  7.3.4 U skladu sa ovim OUP i prihvatanjem istih od strane Kupca, SHOPEN dodeljuje i Kupac ovim putem prihvata ograničenu, neisključivu, neprenosivu i licencu (osim ako nije drugačije određeno u posebnom ugovoru) da Kupac registruje Nalog kod SHOPEN-a i koristi Online prodavnicu, u zavisnosti od slučaja a za potrebe kupovine Proizvoda preko Online prodavnice.

  7.3.5 Ograničena licenca koja je data Kupcu za korišćenje Online prodavnice i Autorskih delova Online prodavnice podleže dodatnim ograničenjima, koja su definisana u daljem tekstu. Svaka upotreba Online prodavnice, koja krši dole navedena ograničenja licence predstavlja neovlašćeno korišćenje Online prodavnice protivno licenci koja je data i smatraće se kršenjem autorskih prava SHOPENA i Prodavca na Online prodavnici i Autorskim delovima Online prodavnice. Kupac je saglasan da ni pod kakvim okolnostima neće, između ostalog:
  kopirati, fotokopirati, reprodukovati, prevoditi, sastavljati reverzibilnim putem, razdvajati, izvoditi izvorni kod, ili rastaviti Online prodavnicu, u celini ili delimično, niti stvarati izvedena dela na osnovu Online prodavnice.
  modifikovati ili izazvati modifikaciju bilo koje datoteke koja je deo Online prodavnice, osim ako je SHOPEN to izričito odobrio;
  ustupiti, založiti, prodati, sublicencirati ili na drugi način preneti prava garantovana ovim OUP bilo kom trećem licu bez prethodne izričite pisane saglasnosti SHOPENA;
  koristiti bilo koji neovlašćeni program trećeg lica koji na bilo koji način utiče na radShopen platforme, odnosno Online prodavnice, ili programe automatizacije, niti bilo koje programe trećeg lica koji prekidaju, podražavaju ili preusmeravaju komunikaciju između Online prodavnice i SHOPENA, odnosno Prodavca, ili prikupljaju informacije o Online prodavnici čitajući delove memorije koju Online prodavnica koristi za skladištenje informacija o Online prodavnici.

  7.3.6 Sva prava na Online prodavnici su vlasništvo SHOPENA, a Kupac ima samo pravo korišćenja Online prodavnice, u skladu sa ovim OUP. Bilo koja prava koja nisu eksplicitno data Kupcu na osnovu ovih OUP pripadaju SHOPENU. Sva prava na Autorskim delovima Online prodavnica su vlasništvo odgovarajućih označenih lica, i Kupac ima samo pravo korišćenja Autorskih delova na Online prodavnici u skladu sa ovim OUP.

  7.3.7 Kupac ne sme pozajmiti, dati u zakup, ili na bilo koji drugi način ustupiti trećim licima korišćenje Online prodavnice, bez izričite prethodne pisane saglasnosti SHOPENA, kao ni korišćenje Autorskih delova Online prodavnice bez izričite prethodne pisane saglasnosti odgovarajućih označenih lica.

  7.4 Uslovi koji se odnose na hardver/konekciju

  7.4.1 Kako bi pristupio Online prodavnici i istu koristio, Kupac mora da ispuni zahteve koji se odnose na hardver i internet konekciju, koji se vremenom mogu menjati. Kupac snosi celokupnu odgovornost za plaćanje svih troškova za internet konekciju, kao i za svu opremu, servisiranje, popravke koji su neophodni kako bi se pristupilo Online prodavnici.

  7.5 Modifikacije Online prodavnice

  7.5.1 Prodavac obaveštava Kupca da SHOPEN ima pravo da u bilo kom momentu izmeni, ažurira ili privremeno ili trajno obustavi ili ograniči pristup određenim svojstvima ili delovima Online prodavnice, sa ili bez slanja obaveštenja kako Prodavcu tako i Kupcu ili trećoj strani ili odgovornosti prema istima.

  7.5.2 Kupac takođe razume i prihvata da svaka takva promena ili poboljšanje može da izmeni specifikacije sistema neophodne kako bi se pristupilo i/ili koristio Online prodavnicu. U tom slučaju samo Kupac snosi odgovornost za nabavku neophodnog dodatnog softvera i/ili hardvera.

  7.5.3 Sve nove karakteristike koje povećavaju ili poboljšavaju sadašnju Online prodavnicu uključujući i implementaciju novih alata i resursa, podležu OUP.

  7.5.4 Prodavac obaveštava Kupca da SHOPEN može u bilo koje vreme izmeniti ili ukinuti Online prodavnicu, ili deo Online prodavnice, sa ili bez ikakvog obaveštenja Kupca ili odgovornosti prema njemu.

  7.5.5 Prodavac obaveštava Kupca da SHOPEN neće biti odgovoran Kupcu, Prodavcu niti bilo kojoj trećoj strani za bilo koju modifikaciju, promenu cene, suspenziju ili ukidanje Online prodavnice.

  7.6 Otkazivanje i ukidanje Naloga

  7.6.1 Kupac ima pravo da otkaže svoj Nalog, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga ili pak bez ikakvog razloga. Otkaz Naloga se vrši izborom opcije „deaktivacija Naloga“ u korisničkom panelu u okviru Online prodavnice. Kupac je u obavezi da izvrši sve eventualne obaveze prema Prodavcu, odnosno SHOPEN-u u skladu sa ovim OUP pre otkazivanja Naloga.

  7.6.2 Samo Kupac snosi odgovornost za pravilno otkazivanje svog Naloga. Otkazivanje putem telefona, e-maila ili na neki drugi način se neće smatrati važećim.

  7.6.3 SHOPEN može da ukine Nalog Kupca, sa ili bez slanja prethodnog obaveštenja Kupcu, i da, u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga ili pak bez ikakvog razloga, odbije bilo kakvu trenutnu ili buduću mogućnost korišćenja Online prodavnice.

  7.6.4 Nakon otkazivanja Naloga bilo od strane SHOPENA ili Kupca,
  Kupac više neće moći da pristupi Nalogu;
  Osim ako nije drugačije izričito predviđeno ovim OUP, Kupac nema pravo ni na kakve zahteve i potraživanja prema Prodavcu, odnosno SHOPEN-u;
  Svi dospeli iznosi koje Kupac duguje Prodavcu, odnosno SHOPEN-u, će se smatrati dospelim i plativim u celosti; i
  Nalog Kupca će biti uklonjen sa interneta.

  7.6.5 SHOPEN može privremeno onemogućiti Kupca da koristi Online prodavnicu u slučaju da Kupac ima bilo koju dospelu a neizmirenu obavezu prema Prodavcu, odnosno Operatoru.

  7.7 Obaveze i odgovornosti Kupca

  7.7.1 SHOPEN zadržava pravo da, u bilo kom momentu i bez prethodnog upozorenja, ukine ili onemogući pristup Nalozima za koje utvrdi da krše ove OUP ili su na neki drugi način štetni za Online prodavnicu, Prodavca ili SHOPEN.

  7.7.2 Kupac razume da Prodavac, odnosno SHOPEN koristi treća lica kao dobavljače i hosting partnere kako bi obezbedio neophodni hardver, softver, mrežu, memoriju i drugu tehnologiju koja je neophodna za rad Online prodavnice. U tom smislu, ni Operator ni Prodavac neće biti odgovorni za nefunkcionisanje Shopen platforme, odnosno Online prodavnice, usled radnji i propuštanja trećih lica.

  7.7.3 Kupac razume da tehnička obrada i prenos putem Online prodavnice, uključujući i Sadržaj, obuhvata (a) prenos preko različitih mreža; i (b) promene kako bi bili u skladu sa i prilagođeni tehničkim karakteristikama povezanih mreža i uređaja.

  7.7.4 Kupac nema pravo da učitava, postavlja, poseduje i prenosi neželjene e-mailove, SMS-ove ili „spam“ poruke, crve ili viruse ili bilo koji drugi destruktivni ili razorni kod, a u vezi sa korišćenjem Online prodavnice.

  7.7.5 Kupac je odgovoran za sve aktivnosti u vezi sa Nalogom i korišćenjem Online prodavnice.

  7.7.6 Prilikom korišćenja Online prodavnice, između ostalog, izričito je zabranjeno sledeće:
  Bilo koja aktivnost koja je štetna, zabranjena pozitivnim propisima, uvredljiva, uznemiravajuća, proizvodi mržnju;
  Bilo koja aktivnost kojom se ugrožavaju ili krše lična prava trećih lica, prava u vezi sa intelektualnom svojinom, prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;
  Neovlašćen pristup tuđim informacijama i resursima;
  Prenos malicioznog ili neovlašćenog software-a;
  Imitacija ili lažno predstavljanje Kupca na bilo koji način;
  Druge aktivnosti zabranjene u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

  7.7.7 Povreda ili kršenje bilo koje odredbe ovih OUP, a kako to Prodavac odnosno SHOPEN utvrdi u skladu sa svojom diskrecionom ocenom, omogućuju Prodavcu da trenutno prekine poslovnu saradnju sa Kupcem bez ikakvog dodatnog obrazloženja, odnosno omogućuju SHOPENU da ukine Nalog Kupca.

  7.10 Odricanje od garancije

  7.10.1 Kupac koristi Online prodavnicu, na sopstveni rizik. Online prodavnica se pruža „kakva jeste“ ili „kakva je dostupna“ bez ikakvih garancija ili izjava, izričitih ili implicitnih. Prodavac izjavljuje da se SHOPEN kao i Prodavac odriču svih garancija, izričitih ili implicitnih, u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj relevantnim važećim zakonom i ukoliko nije drugačije izričito dogovoreno između SHOPENA i Prodavca, što se može odnositi na njihove proizvode i usluge, uključujući bez ograničenja, implicirane garancije za svojinu, nepovređivanja i poštovanje prava intelektualne svojine bilo koje vrste, garancije podobnosti za prodaju i za određenu namenu, kao i bilo kakvih garancija koje mogu proizaći iz poslovanja ili poslovnih običaja, kao i bilo kakve garancije u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili kvaliteta bilo kog sadržaja ili informacija sadržanih u okviru Online prodavnice.

  7.10.2 Prodavac ne garantuje i izjavljuje da ni SHOPEN ne garantuje da funkcionisanje Online prodavnice neće biti prekinuto ili bez greške, da će nedostaci biti otklonjeni ili da ne postoji opasnost od virusa i drugih štetnih komponenti.

  7.10.3 Kupac preuzima svu odgovornost za odabir Online prodavnice, za pristup istom, kao i za korišćenje Online prodavnice.

  7.10.4 Kupac koji za kupoprodaju koristi Online prodavnice prema Prodavcu ostvaruje sva prava propisana Zakonom o zaštiti potrošača.

  7.11 Naknada štete

  7.11.1 Kupac prihvata da odbrani, obešteti i zaštiti Prodavca kao i SHOPENA, direktore, zaposlene i zastupnike u slučaju bilo kakvih tužbi, obaveza, šteta, gubitaka i troškova bilo koje vrste uključujući, ali ne i isključivo odgovarajuće advokatske troškove koji proizilaze iz ili su u vezi sa (i) pristupanjem, korišćenjem ili zloupotrebom Online prodavnice; (ii) kršenjem ovih OUP ili OUK SHOPEN-a; ili (iii) kršenjem prava bilo koje treće strane, uključujući i prava intelektualne svojine, lična prava, poverljivost, prava vlasništva, od strane Kupca.

  7.12 Ograničenje odgovornosti

  7.12.1 Kupac izričito ističe da razume i prihvata da ni Prodavac kao ni SHOPEN ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu, posledičnu i primerenu štetu, uključujući, ali ne i isključivo štete nastale usled gubitka profita, poslovne prilike, korišćenja podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka (čak i ako je bio obavešten o mogućnosti za pojavu takvih šteta ili je trebalo da zna da takva mogućnost postoji), koji proističu iz: (i) korišćenja ili nemogućnosti pristupa i korišćenja Online prodavnice; (ii) troškova nabavke zamena za dobra i usluge što proističe iz dobara, podataka, informacija ili usluga nabavljenih ili dobijenih ili poruka primljenih ili transakcija ostvarenih preko Online prodavnice; (iii) neovlašćenog pristupa ili izmena prenosa ili podataka Kupca; (iv) izjava ili postupka bilo koje treće strane koji se tiču Online prodavnice; (v) ili bilo kog drugog pitanja koje se odnosi na Online prodavnicu, i njeno korišćenje.

  Izmene OUP Online prodavnice

  8.1. U slučaju izmene opštih uslova prodaje Online prodavnice Prodavac je u obavezi da objavi izmene na Internet stranici Online prodavnice i/ili obavesti Kupca o istoj putem e-maila. Kupac snosi odgovornost za povremene provere postojanja izmena u OUP.

  8.2 Ukoliko neke od izmena ovih OUP postanu neprihvatljive za Kupca ili zbog njih Kupac više nije u saglasnosti i skladu sa ovim OUP, Kupac je u obavezi da ukine, odnosno deaktivira svoj Nalog i odmah prestane da koristi Online prodavnicu. Ukoliko Kupac nastavi da koristi Online prodavnicu, čak i nakon izmene ovih OUP, a da pri tom ne deaktivira svoj Nalog, smatraće se da je Kupac u potpunosti i neopozivo saglasan sa svim datim izmenama.

  OSTALI USLOVI

  9.1 Ukoliko neka od odredbi ovih OUP postane nevažeća to ne utiče na važnost ostalih odredbi i OUP kao celine.

  9.2 Na odnose nastale putem on-line kupovine preko Online prodavnice, između Prodavca i Kupca se primenjuju odredbe relevantnih propisa Republike Srbije.

  9.3 Eventualne sporove u vezi sa primenom ovih OUP i izvršenih kupoprodaja po osnovu ovih OUP, Prodavac i Kupac će pokušati da reše mirnim putem. U slučaju da mirno rešenje nije moguće, Prodavac i Kupac su saglasni da reše eventualni spor pred nadležnim sudom u Srbiji u smislu relevantnih propisa.

  9.4 Prodavac i Kupac su saglasni da će ovi OUP regulisati sve kupoprodaje u vezi Proizvoda putem Online prodavnice.

  9.5 Ovi OUP primenjuju se na svaku prodaju koju izvrši Prodavac preko Online prodavnice.

  9.6 Ovi OUP su sastavljeni i biće tumačeni u skladu sa pravom Republike Srbije. Na sve što nije regulisano ovim OUP primenjivaće se relevantne odredbe srpskog prava.

  9.7 Online prodavnica je osnovana i posluje u skladu sa pravom Republike Srbije. Kupci koji odluče da pristupe i koriste Online prodavnicu, sa lokacija koje su izvan Republike Srbije čine to na sopstvenu inicijativu i rizik, i snose odgovornost za usklađenost sa relevantnim lokalnim zakonima.

  9.8 Pristupanjem i korišćenjem Online prodavnice Kupac se saglašava i pristaje u potpunosti na odredbe ovih OUP u potpunosti.

  VLASNIČKA PRAVA I INFORMACIJE O PRODAVCU

  10.1 Bilo koja upotreba Online prodavnice ili OUP Prodavca, u celini ili delimično, njihovo kopiranje i čuvanje od strane trećih lica, bez dozvole Prodavca, odnosno SHOPEN-a je zabranjeno.

  10.2 Osnovni podaci o Prodavcu su:
  „ANIBO DOO, privrednog društva osnovanog u skladu sa pravom Republike Srbije, sa sedištem u ul. PALMIRA TOLJATIJA 5/17, 11070 NOVI BEOGRAD, matični broj 21525855, PIB 111706164, sa registrovanom pretežnom delatnošću Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, šifra delatnosti 4779, kontakt podaci (tel: 063 642422, e-mail: momobamboos@gmail.com, web: anibo.rs )

  Za sva pitanja i primedbe u vezi sa prodajom putem Online prodavnice možete nam pisati na e-mail: momobamboos@gmail.com.“  SAGLASNOST
  KUPAC OVIM PUTEM POTVRĐUJE DA JE PROČITAO I RAZUMEO SVE GORE POMENUTE ODREDBE I USLOVE IZ OVIH OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA I PRODAJE PUTEM ONLINE PRODAVNICE I DA PRIHVATA DA ODABIROM „ACCEPT“/“PRIHVATAM“ DUGMETA I/ILI KORIŠĆENJEM ONLINE PRODAVNICE USLOVI OVIH OUP POSTAJU OBAVEZUJUĆI ZA NJEGA.
  Politika privatnosti

  OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI  Ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti sadrži informacije o tome kako ANIBO DOO, obrađuje Vaše podatke o ličnosti prilikom korišćenja i kupoprodaje putem ANIBO, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“ br. 87/2018) („ZZPL“).  Kome je namenjeno ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti?
  Ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti je namenjeno:

  Licima koja koriste našu Online prodavnicu radi online kupovine proizvoda i usluga (Kupcima),
  Posetiocima veb-sajta anibo.rs i licima koja na drugi način ostvaruju interakciju sa nama.


  Kontakt podaci Rukovaoca
  ANIBO DOO, je privredno društvo koje prodaje svoje proizvode i usluge Kupcima putem svoje online prodavnice ANIBO, kreirane korišćenjem Shopen e-commerce platforme kojom upravlja privredno društvo Shopen d.o.o. Beograd („Shopen“).

  Vaše podatke o ličnosti, u svojstvu rukovaoca, obrađuje ANIBO DOO, sa sedištem u ul. PALMIRA TOLJATIJA 5/17, 11070 NOVI BEOGRAD, matični broj: 21525855, PIB: 111706164 i odgovoran je za obradu Vaših podataka o ličnosti.

  Možete nas kontaktirati putem e-mail adrese: momobamboos@gmail.com ili
  Pozivom na sledeće brojeve telefona: 063 642422 (radnim danima od 9 do 17h)


  Lice za zaštitu podataka o ličnosti
  U slučaju da imate bilo kakva pitanja u pogledu zaštite podataka o ličnosti možete se obratiti našem Licu za zaštitu podataka putem e-mejl adrese: momobamboos@gmail.com  Koje podatke o ličnosti Rukovalac obrađuje, po kom pravnom osnovu i u koje svrhe?
  Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti sledećih kategorija lica na koje se podaci odnose i to:

  Licima koja koriste našu Online prodavnicu radi online kupovine proizvoda i usluga (Kupcima),
  Posetilaca veb-sajta anibo.rs i lica koja na drugi način ostvaruju interakciju sa nama.


  4.1 Lica koja koriste našu Online prodavnicu radi kupovine proizvoda i usluga (Kupci)

  Rukovalac obrađuje sledeće vrste podataka o ličnosti Lica koja koriste našu Online prodavnicu radi kupovine proizvoda i usluga (Kupaca):

  Identifikacione podatke, kontakt podatke, podatke o adresi i načinu isporuke i podatke o predmetu kupoprodaje u svrhu: realizacije kuporpodaje, a po osnovu izvršenja ugovora sa kupcem (čl. 12 st. 1 tč. 2 ZZPL);


  Podatke o interakciji koju ostvarujete sa nama i kontakt podatke u svrhu: (i) pružanja korisničke podrške pri korišćenju naše Online prodavnice, a po osnovu izvršenja ugovora sa kupcem (čl. 12 st 1 tč. 2 ZZPL) i (ii) u svrhu rešavanja reklamacija, a po osnovu poštovanja zakonske obaveze (čl. 12 st 1 tč. 3 ZZPL-a, a u vezi sa i čl. 56 st 6 Zakona o zaštiti potrošača).


  Kontakt podatke:
  u svrhu slanja administrativnih poruka (npr. obaveštenja o promeni opštih uslova korišćenja i prodaje putem naše online prodavnice, promene obaveštenja o obradi podataka o ličnosti i sl.), a po osnovu izvršenja ugovora (čl. 12 st 1 tč. 2 ZZPL);
  u svrhu slanja komercijalnih poruka, uključujući one koje su prilagođene Vašim interesovanjima, a po osnovu Vašeg pristanka (čl. 12 st. 1 tč. 1 ZZPL).


  IP adrese i browser fingerprint (karakteristike internet pretraživača i uređaja, operativni sistem, izbor jezika, URL adresa sa koje ste pristupili na veb-sajt Online prodavnice, podaci o lokaciji, podaci o stranicama koje posećujete, vreme pristupa, učestavost i dužina posete, linkovi kojima pristupate, i sl.) u svrhu (i) sprečavanja zloupotreba, a po osnovu našeg legitmnog interesa u vidu održavanja neophodnog nivoa bezbednosti (čl. 12 st 1 tč. 6 ZZPL) i u svrhu (ii) poboljšanja korisničkog iskustva, a po osnovu našeg legitimnog interesa u vidu poboljšanja funkcionalnosti naše Online prodavnice (čl. 12 st 1 tč. 6 ZZPL).


  Podaci o Shopen korisničkim kredencijalima: U slučaju da kupac registruje Shopen nalog preko naše Online prodavnice ili pristupa našoj Online prodavnici korišćenjem kredencijala Shopen naloga kreiranog preko neke druge Online prodavnice, Shopen će podatke o vašem korisničkom nalogu u vidu imena, prezimena, e-mejl adrese i šifre podeliti sa nama u svrhu registracije i olakšanog pristupa, odnosno realizacije kupoprodaje, a po osnovu vašeg pristanka (čl.12 st 1 tč. 1 ZZPL). Više informacija o načinu na koji SHOPEN obrađuje Vaše podatke možete pronaći na shopen.com/obaveštenje o privatnosti.


  4.2 Posetioci veb-sajta naše Online prodavnice i lica koja na drugi način ostvaruju interakciju sa nama

  Rukovalac obrađuje sledeće vrste podataka o ličnosti Posetilaca veb-sajta naše Online prodavnice i lica koja na drugi način ostvaruju interakciju sa nama:

  Podatke o Vašoj interakciji sa nama i kontakt podatke u svrhu pružanja podrške na Vaš zahtev, po osnovu našeg legitimnog interesa u vidu pružanja podrške licima koja nisu registrovani (čl. 12 st. 1 tč. 6 ZZPL-a).


  4.3 Kolačići (cookies)

  Rukovalac na veb-sajtu naše Online prodavnice koristi kolačiće (cookies). Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se skladište na Vašem uređaju prilikom posete našeg veb-sajta. Rukovalac koristi različite vrste u različite svrhe.

  4.3.1. Neophodni kolačići

  Ovo su kolačići koji omogućavaju osnovno funkcionisanje veb-sajta i kao takvi su neophodni za samo funkcionisanje veb-sajta.

  4.3.2. Statistički kolačići

  Ovi kolačići nam omogućavaju da analiziramo kako posetioci koriste naš veb-sajt, a radi poboljšanja funkcionalnosti veb-sajta. Ove kolačiće obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa u vidu poboljšanja funkcionalnosti veb-sajta, odnosno Online prodavnice.

  4.3.3 Kolačići funkcionalnosti

  Ovi kolačići nam omogućavaju da zapamtimo izbore koje ste napravili i pruže Vam bolje korisničko iskustvo (npr. lista želja i sl.).

  4.3.4. Marketing kolačići

  Ove kolačiće koristimo za prikazivanje sadržaja i reklama, uključujući one koje su prilagođene Vašim interesovanjima. Kolačiće marketinga koriste i druge kompanije sa kojima sarađujemo kako bi Vam prikazale reklame vezane za proizvode i servise koji Vas interesuju. Za korišćenje ovih kolačića neophodan je Vaš prethodni pristanak.  Legitimni interes
  U određenim slučajevima vršimo obradu Vaših podataka o ličnosti na osnovu legitimnog interesa (čl. 12 st. 1 tč. 6 ZZPL). Ovaj pravni osnov koristimo u situacijama kada legitimni interes preteže nad Vašim interesima i osnovnim pravima i slobodama. Legitimni interes ogleda se u (i) održavanju neophodnog nivoa bezbednosti Online prodavnice, (ii) pružanju usluga podrške licima koja nisu naši registrovani kupci i (iii) poboljšanju funkcionalnosti Online prodavnice.  Da li delimo Vaše podatke o ličnosti?
  Rukovalac deli Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima i to sa:

  Shopenom, koja kompanija je provajder Shopen platforme pomoću koje je kreirana i putem koje funkcioniše naša Online prodavnica;
  Kurirskim službama, kada vršimo dostavu putem odgovarajuće kurirske službe;
  Ovlašćeni servisi, u slučaju rešavanja reklamacija;
  Facebook, Google, Pinterest – provajder kompanije koje koristimo za potrebe statistike i ciljanog oglašavanja putem kolačić


  U određenim slučajevima obavezani smo da Vaše podatke o ličnosti podelimo sa organima vlasti. Tako na primer imamo zakonsku obavezu da na osnovu odgovarajućeg sudskog ili upravnog akta predočimo sve podatke na osnovu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje učinilaca krivičnih dela.  Da li prenosimo Vaše podatke o ličnosti u druge države?
  Rukovalac prenosi Vaše podatke o ličnosti izvan teritorije Republike Srbije budući da se serveri na kojima se podaci skladište kroz Shopen platformu nalaze izvan naše zemlje, a do prenosa dolazi i prilikom korišćenja Facebook, Google i Pinterest alata za analizu i oglašavanje. Imajte u vidu da u konkrtenom slučaju postoji primereni nivo zaštite podataka o ličnosti budući da su kompanije Facebook, Google i Pinterest potpisnice Privacy Sheild-a.  Koliko dugo obrađujemo Vaše podatke?
  Vaše podatke o ličnosti obrađujemo onoliko koliko je potrebno da se ostvari svrha zbog koje se podaci obrađuju, odnosno do opoziva pristanka (ukoliko se obrada zasniva na pristanku), osim ukoliko je duža obrada podataka neophodna zbog poštovanja zakonske obaveze ili zbog podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.  Koja su Vaša prava u pogledu podataka o ličnosti?
  U pogledu obrade podataka o ličnosti koju vršimo, ostvarujete sva prava propisana ZZPL-om i to: pravo na pristup, pravo na ispravku i dopunu, pravo na brisanje podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo na opoziv pristanka, pravo da se na lice ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade uključujući proifilisanje.

  Ukoliko smatrate da Rukovalac obradu Vaših podataka o ličnosti vrši suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u svakom trenutku možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti čiji su kontakt podaci:

  Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

  Adresa: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd

  office@poverenik.rs

  +381 11 3408 900  Skrećemo pažnju da podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na mogućnost da zaštitu svojih prava ostvarite pokretanjem odgovarajućeg sudskog ili upravnog postupka.  Obaveznost davanja podataka
  Davanje podataka o ličnosti je neophodan uslov za zaključenje i realizaciju kupoprodajnog ugovora sa Kupcem. Nedavanje podataka povlači nemogućnost realizacije kupovine putem Onlajn prodavnice, odnosno drugih prava koja ostvarujete u vezi sa kupoprodajom. Kreiranje Shopen naloga nije neophodan uslov za realizaciju kupoprodaje, ali kupac neće biti u mogućnosti da koristi olakšani pristup našoj Online prodavnici i drugim Online prodavnicama koje funkcionišu putem Shopen platforme.  Izmene i dopune Obaveštenja o obradi podataka o ličnosti
  Ovo Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti stupa na snagu i primenjuje se počev od 2020. godine.

  Izmene i dopune ovog Obaveštenju o obradi podataka o ličnosti moguće su samo u pisanoj formi, o čemu ćete biti obavešteni.
  Naplata

  CENE I NAČIN PLAĆANJA

  2.1 Cene za Proizvode koji se prodaju putem Online prodavnice su izražene u dinarima bez uračunatog poreza na dodatu vrednost (PDV), za prodaju koja se reguliše na teritoriji Republike Srbije. ANIBO DOO nije PDV obveznik. U slučaju kupoprodaje Proizvoda van teritorije Srbije, Kupac će dodatno biti obavešten o svim uslovima iste od strane Prodavca u skladu sa lokalnim propisima. Cene za Proizvode su dostupne Kupcima prilikom korišćenja Online prodavnice.

  2.2 Istaknute cene proizvoda uključuju i iznos troškova isporuke proizvoda na adresu kupca na teritoriji RS. U slučaju da cena za konkretni proizvod ne uključuje iznos troškova isporuke, Kupac će o navedenom iznosu troškova isporuke biti uredno obavešten pre izvršene kupovine.

  2.3 Cene za Proizvode kao i cene i uslovi isporuke su podložne promenama sve do trenutka dobijanja potvrde porudžbine.

  2.4 Poručene Proizvode iz prodajnog asortimana Prodavca, Kupac može platiti na više načina i to: 1) preko računa, 2) pouzećem

  1.Plaćanje preko računa

  Poručene Proizvode Kupac može platiti direktnom uplatom na račun Prodavca uz obavezno navođenje odgovarajućeg poziva na broj koji se generiše prilikom naručivanja. Nakon plaćanja preko računa, Prodavac je u obavezi da potvrdi navedenu uplatu kroz odgovarajuću opciju u administratorskom panelu Online prodavnice.

  2.Plaćanje pouzećem

  Kod plaćanja pouzećem Kupac će cenu naručenih Proizvoda platiti u gotovini neposredno prilikom isporuke.

  Dostava

  NAČIN, USLOVI I ROKOVI ISPORUKE

  4.1 Prodavac je u obavezi da obezbedi isporuku kupljenih Proizvoda. Da bi se izvršila isporuka Kupac je prethodno u obavezi da izabere jedan od ponuđenih načina plaćanja i ukoliko plaća platnim karticama ili preko računa uplati celokupnu vrednost kupljene robe.

  4.2 Prodavac zadržava pravo pozivanja Kupca radi provere podataka iz Porudžbenice. U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće proveriti Prodavac zadržava pravo otkazivanja Porudžbenice o čemu će Kupac biti obavešten putem e-maila koji je naveo prilikom registracije i otvaranja korisničkog naloga.

  4.3 Prodavac je u obavezi da izvrši Isporuku kupljene robe, a koju Prodavac ima na lageru, najkasnije u roku od od 48 sati od momenta izvršene uplate, odnosno prijema Porudžbenice ukoliko se plaćanje vrši pouzećem. U slučaju da Isporuka robe nije moguća, krivicom Kupca, Prodavac ima pravo da Kupcu naplati realne troškove prilikom ponovljene Isporuke robe (primera radi, troškove ležarine u magacinu Prodavca, isporuke na adresu Kupca, kurirske isporuke). Kao dokaz da je Isporuka neuspešna, Prodavcu će služiti zapisnik u kome će se navesti dan i čas kada je Isporuka trebala da bude izvršena i konstataciju zašto nije izvršena. Smatra se da isporuka nije realizovana krivicom Kupca ukoliko je pokušana najmanje dva puta od strane Kurirske službe.

  4.4 Prilikom isporuke robe Prodavac je u obavezi da Kupcu dostavi odgovarajući račun i prateću dokumentaciju uz kupljene Proizvode. Kupac je u obavezi da potvrdi prijem Proizvoda potpisivanjem relevantnog dokumenta koji prati Isporuku Proizvoda. U slučaju da se radi o nematerijalnim dobrima ili uslugama koje se isporučuju elektronskim putem, dokaz može biti u formi elektronskih poruka i logova sa servera (npr. originalna poruka i log sa mail servera Prodavca ukoliko je usluga realizovana putem e-mail kanala, odnosno log sa web servera u slučaju da se usluga ili proizvod preuzimaju download-om sa sajta Prodavca).

  4.5 Kupac je odgovoran za odlaganje ambalaže, u skladu sa zakonom, u kojoj je bio upakovan kupljeni Proizvod. Kupac je odgovoran i na sebe preuzima obavezu da ambalažu odloži u posude za odlaganje ambalažnog otpada koje su označene od strane komunalnih preduzeća za odlaganje papira, odnosno druge vrste ambalaže.

  4.6 Prilikom preuzimanja robe Kupac je u obavezi da prekontroliše sadržaj paketa u kome mu je isporučen Proizvod, jer se naknadne reklamacije, u pogledu količine i oštećenja paketa, neće uvažavati.

  Srbija:

  Sve poručene proizvode šaljemo u roku od 48h, radnim danima, sem ako nije drugačije naznačeno. Dostavu vršimo posredstvom kurirske službe '?? na celoj teritoriji Srbije, standardnom uslugom “danas za sutra do 19h”.

  Dostava na području Srbije je besplatna odnosno trošak dostave snosi kompanija ANIBO DOO Beograd, koja je vlasnik online prodavnice www.anibo.rs.

  Bićete obavešteni e-mailom kada vaša porudžbina bude poslata. Dostava se vrši ?'?uslugom u roku od 24h od potvrde pošiljke.

  Ako imate posebne zahteve vezane za uručenje pošiljke, molimo vas da ih napomenete prilikom poručivanja. Ovi zahtevi će biti proslešeni kurirskoj službi, ali ne možemo da garantujemo da će oni biti ispunjeni.

  Od trenutka preuzimanja pošiljke od strane kurirske službe, svu odgovornost preuzima služba koja vrši isporuku, i ANIBO DOO Beograd je oslobođen odgovornosti vezane za eventualna kašnjenja pošiljki, vreme isporuke pošiljki, i oštećenja pošiljki nastala u transportu. Molimo vas da sva pitanja i primedbe vezane za isporuku uputite direktno kurirskoj službi ??  Reklamacije

  IZJAVA O ODUSTANKU OD UGOVORA O KUPOPRODAJI ZAKLJUČENOG NA DALJINU

  U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014) obrazac Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na:
  e-mail adresu info@anibo.rs ili na adresu firme:

  ANIBO DOO
  PALMIRA TOLJATIJA 5/17
  11070 NOVI BEOGRAD ZE

  Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik.

  Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.

  Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac- izjava o odustanku od ugovora.

  Potrošač može u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija da bez navođenja razloga odustane od ugovora.

  Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

  Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen i nastaju obaveze propisane čl.34 i 35 ovog zakona.

  Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku

  Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac je dužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučio potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robu poslao trgovcu, bez obzira koju od tih radnji je potrošač prvo preduzeo.

  Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac- izjavu o odustanku od ugovra.

  Povraćaj sredstava uplaćenih platnom karticom
  U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, ANIBO DOO je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.

  Obrazac Izjave o odustanku od ugovora možete preuzeti ovde.
  Loading...